Mitjançant la present Política, Clínica Fabrellas (Bessolo SL) informa els usuaris de www.clinicafabrellas.com que les dades personals que de forma expressa, lliure i voluntària, facilitin a Bessolo SL, per a la informació de serveis que s'ofereixen a l'àmbit de l'odontologia i la prestació de serveis relacionats amb la mateixa, seran tractades respectant les obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Cal que les dades requerides en el formulari siguin complets, veritables i exactes. En cas contrari, Clínica Fabrellas (Bessolo S.L.) podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei contreto sol·licitat.

A l'efecte de complir amb l'esmentada normativa i ajudar a l'usuari de qualsevol servei a entendre com es recopilen, empren, tracten i protegeixen les seves dades personals, Bessolo S.L. l'informa dels següents aspectes relacionats amb el seu dret a la protecció de dades personals.

Qui tracta les teves dades?

Bessolo S.L. amb CIF B65841355 i domicili social al C / Rafael de Casanovas 112, 08620, Sant Vicenç dels Horts, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43.334; foli 61, full B-425.497 
 

​Per a què tractem les teves dades?

1. Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació que en el seu cas s'estableixi amb l'usuari
2. Gestió, administració, informació i millora dels serveis
3. Donar resposta a les peticions realitzades per l'usuari
4. Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis
 
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.


Consentiment exprés

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. De forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l'informa de tots aquells aspectes exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document. 


Menors d’edat:

Pel que fa als menors amb menys de catorze anys que vulguin donar-se d'alta com a usuaris, hauran d'aportar la documentació que acrediti el consentiment dels seus pares o tutors legals per al tractament de les seves dades, sent absolutament necessari per accedir als nostres continguts. Sol·licitem expressament als pares o tutors, que prenguin les mesures oportunes per evitar que els menors d'edat puguin donar-se d'alta utilitzant programes de control parental o sistemes anàlegs, i informar-nos en cas de tenir algun indici que el menor s'ha donat d'alta. Bessolo S.L. es reserva el dret de demanar a l'Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que hi hagi dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l'Usuari no atén aquesta sol·licitud

Bessolo S.L. ha establert els mecanismes de control raonables per evitar que menors de catorze anys utilitzin els serveis oferts.

Destinataris, cesions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides llevat que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades o obligació legal. Especialment se l'informa que les seves dades podran ser cedides als dentistes col·laboradors i als laboratoris protèsics per a aquestes finalitats.

​Les seves dades tampoc seran transferides a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.


Exercici de drets:

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a Bessolo, S.L. c / Rafael Casanovas 112, 08620 Sant Vicenç dels Horts; mitjançant correu electrònic a info@clinicafabrellas.com La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Bessolo S.L. informa a l'usuari que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:
  • Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a Bessolo S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a
  • Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per Bessolo S.L., llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les i / o no prevalguin altres motius legítims per al tractament per Bessolo S.L. conforme. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits, el client pot sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.
  • Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s'eviti per part de Bessolo S.L. el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Bessolo S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Per a l'exercici d'aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

Revocació del consentiment:

L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il · licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent

Quan les dades personals hagin de ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l'interessat de tal extrem.
 

Mesures de Seguretat:

El Responsable del tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

La Web de www.clinicafabrellas.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. Bessolo S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@clinicafabrellas.com

Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris. Si continues navegant considerem que n'acceptes l'ús. Més informació Tancar